ספר לשון למודים, על הטור ושולחן ערוך, מאת רבי ברזילי יעבץ.

איזמיר, תקט"ו. מהדורה יחידה.

חתימה עתיקה: יצחק בכ"ר אפרים טאראנטו.  עוד חתימות ספרדיות עתיקים. הגהות בדף קד-קה.

ספר נדיר.

[2], קכ; פו; נד; טז דף.

מצב בינוני, כתמים, נקבי עש, כריכה ישנה.

המחבר רבי ברזלאי יעבץ מחכמי וגאוני איזמיר בטורקיה, בנו של רבי ברוך יעבץ וחתנו של רבי אליהו חאקו מחבר הספר 'רוח אליהו', העמיד תלמידים רבים, המפורסם שבהם הוא רבי יצחק נוניס בילמונטי בעל שער המלך על הרמב"ם המזכירו מספר פעמים בספרו. תלמיד נוסף היה רבי אהרן אלפנדרי מרבני איזמיר, וכן חתנו רבי יהודה אשכנזי בע"ס 'מחנה יהודה' ששימש אף הוא לימים כרבה הראשי של איזמיר. הספדו של השער המלך עליו נדפס בקונטרס 'דרך השער' הנספח לס' דרכי הים.

בהקדמת הספר כותב המחבר שהדפיס זה מכבר את הספר, אולם אש שפרצה בדפוס כילתה את כל העותקים מלבד עותק אחד שהמחבר לקח לביתו.

הודפס בדפוס יהודה חזן – בתחילת הספר התנצלות המדפיס על שלא יצא הספר מפואר משום שהדפיס בבית דפוס חדש, ומבטיח כי בספרים הבא שידפיס יעשה זאת בדפוס אמשטרדם.

Share this lot:

פריט #41

לשון למודים, דפו"י, אזמיר תקט"ו. חתימות והגהות.

מחיר פתיחה: $40

מע"מ: על מלוא המחיר והעמלה

Offcanvas right